مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

خانه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

blank image
پتروپالایشگاه ستاره سبز سیراف
مدیر عامل

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

blank image
پتروپالایشگاه ستاره سبز سیراف
حمیدرضا دهقان

رئیس هیئت مدیره

blank image
محمد نریمان فرد

نایب رئیس هیئت مدیره

blank image
محمد شاکری حسین آباد

عضو هیئت مدیره

blank image
پتروپالایشگاه ستاره سبز سیراف
کیوان ایلکا

عضو هیئت مدیره

Print Friendly, PDF & Email